ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. BEVEZETÉS

A  NEKA Egészségügyi Kft. (NEKA Kézilabda Módszertani Központ, 8630 Balatonboglár, Kodály Zoltán u. 12-13. a továbbiakban NEKA-MK, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A NEKA-MK adatkezelési tájékoztatója folyamatosan elérhető a www.neka-mk.hu/adatvedelem címen.
A NEKA-MK fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg ne-künk, és kollégánk megválaszolja kérdését.
 
A NEKA-MK elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemel-ten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. 
A NEKA-MK a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsá-gi, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A NEKA-MK az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:

2. A SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSA, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA

A NEKA-MK az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elváráso-kat, melyeket saját magával mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az informá-ciószabadságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.).

A NEKA-MK adatkezelései tekintetében általános feladatokat az alábbi adatfeldolgozók látnak el:

Adatfeldolgozók neve, székhelye, adatfeldolgozói feladata:

 • Magyar Telekom Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., központi fájlszerver tárhelyének biz-tosítása a T-Systems Cloud & Data Centerben (1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 13.)
 • Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány (NEKA) 8630 Balatonboglár, Kodály Zoltán út 12-13. általános infrastruktúra biztosítása
 • ITSecure Kft. 5500 Gyomaendrőd, Hársfa u. 11. NEKA-MK informatikai hálózatának üzemeltetése, karbantartása
 • Tompos Gábor 8630 Balatonboglár, Gyep u. 23. fényképek filmfelvételek készítése a NEKA-MK számára

2.1. A NEKA-MK.HU SZERVER NAPLÓZÁSA

A www.neka-mk.hu weblap meglátogatásakor a webszerver felhasználó számítógépének IP címét nem rögzíti.
 
Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése: 
A portál html kódja az adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.
A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.
Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tud-nak részletes felvilágosítást nyújtani.
 
Adatfeldolgozók neve, székhelye, adatfeldolgozói feladata:
Google LLC CA 94043 Mountain View, 1600 Amphitheatre Parkway, Amerikai Egyesült Államok analitikai szolgáltatások nyújtása a neka-mk.hu weboldalon, részletes felvilágosítás az analitikai adatkezelésről:
http://www.google.com/intl/hu/policies/ 
 
Levels Média Kft. 9545 Jánosháza, Ifjúság u. 26., a honlap szerverei a BIX szerverte-remben (1132 Budapest, Victor Hugó u. 18-22.) kerültek elhelyezésre a neka-mk.hu oldal üzemeltetése, karbantartása, tárhelyszolgáltatás
 
Co&Co Designcommunication Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7. C. épület, a neka-mk.hu oldal fejlesztése

2.2. A NEKA-MK.HU SAJÁT COOKIE KEZELÉSE

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adat-csomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősé-ge van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
 
Szükséges cookie-k
Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása.
Sütik elnevezése:
PHPSESSID: nélkülözhetetlen munkamenet információkat tároló cookie,
SystemFrameTemplateVarsPrefix: CSRF token tárolása [a CSRF token megkönnyíti al-kalmazás védelmét az oldalakon keresztüli kérelem hamisítással (CSRF) szemben,
test: CSRF token tárolása [a CSRF token megkönnyíti alkalmazás védelmét az oldalakon keresztüli kérelem hamisítással (CSRF) szemben],
reg_accepted: a szükséges cookie-k elfogadásának tényének tárolása.
marketing_accepted: az elemző cookie-k elfogadásának tényének tárolása.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosí-tásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont.
 
Elemző cookie-k
Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, statisztikai adatok rögzítése a Google Analytics rendszerével.
Sütik elnevezése:
_ga: statisztikai adatokat készítése a weboldal használatával kapcsolatban,
_gid: statisztikai adatokat készítése a weboldal használatával kapcsolatban,
_gat_gtag_ UA_92740633_33: a Google Analytics használja a lekérések gyakoriságának szabályzásához.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja].
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont.
 
Az adatkezelés időtartama:
 • a munkamenet lezárultáig (PHPSESSID, SystemFrameTemplateVarsPrefix, test),
 • egy év (reg_accepted, marketing_accepted),
 • két év (_gid, _gat_gtag_ UA_92740633_33),
 • négy év (_ga).

Adatfeldolgozók neve, székhelye, adatfeldolgozói feladata:

Levels Média Kft. 9545 Jánosháza, Ifjúság u. 26. a neka-mk.hu oldal üzemeltetése, karbantartása, tárhelyszolgáltatás
Google LLC CA 94043 Mountain View1600 Amphitheatre Parkway, Amerikai Egyesült Államok, analitikai szolgáltatások nyújtása a neka-mk.hu weboldalon, részletes felvilágosítás az analitikai adatkezelésről: http://www.google.com/intl/hu/policies/
 
A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógé-pen.
A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvé-nyességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.
 
A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.
 
A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie
 
Az érintett tiltakozáshoz való joga:
az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapuló adatkezelés ellen; ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2.3. FÉNYKÉP, VIDEÓFELVÉTEL KÉSZÍTÉSE

A NEKA-MK a rendezvényein részt vevőkről arcképmást is ábrázoló fényképet, videófelvételt rögzít, tárol, és azt nyilvánosságra hozza internetes oldalán, a www.neka-mk.hu címen, a NEKA Alapítvány (www.neka.hu) Facebook oldalán, Youtube csatornáján, a Vimeo.com megosztó oldalon, a NEKA Alapítvány elektronikus hírlevelében, egyéb nyomtatott kiadványaiban, illetve szabadon felhasználhatóvá teszi más sajtótermékek számára.
 
Az adatkezelés célja: a NEKA-MK tevékenységének nyilvános bemutatása.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja a NEKA-MK-nak ugyanis jogos érdeke fűződik tevékenysége nyilvános bemutatásához.
A kezelt személyes adatok típusa: a részt vevő kép- és videófelvételeken látszódó arc-képmása, a felvétel készítésének és a közzétételnek időpontja és körülményei.
 
Az adatkezelés időtartama:
öt év.
 
Az érintett tiltakozáshoz való joga:
az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor til-takozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapuló adatkezelés ellen; ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2.4. A NEKA-MK LEVELEZÉSE

Amennyiben megkeresné Módszertani Központunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.
A NEKA-MK minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, telefon-számával, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.
 
Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, válaszadás a felhasználói megkeresésekre.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja].
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, név, telefonszám, e-mail cím és az üzenet szövege.
 
Az adatkezelés időtartama:
az adatközléstől számított öt év.
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud kap-csolatba lépni az adatkezelővel.
 
Adatfeldolgozó neve, székhelye, adatfeldolgozói feladata:
 
Levels Média Kft. 9545 Jánosháza, Ifjúság u. 26. a NEKA-MK.hu oldal üzemeltetése, karbantartása, tárhelyszolgáltatás

EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysér-tési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
A NEKA-MK a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok kö-rét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megke-resés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

3. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A NEKA-MK és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figye-lembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.
 
A NEKA-MK a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
A NEKA-MK az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A NEKA-MK a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védel-me érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintett-hez rendelhetők.
A NEKA-MK a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
 
A NEKA-MK az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontos-ságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
A NEKA-MK és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számí-tógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető táma-dások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljá-rásokkal gondoskodik.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, pro-tokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő, az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
 
A NEKA-MK mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltün-tetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
Az esetleges adatvédelmi incidenst a NEKA-MK késedelem nélkül, és ha lehetséges, leg-később 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és sza-badságaira nézve.

4. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: NEKA Egészségügyi Kft.
Székhely: 8630 Balatonboglár, Kodály Zoltán u. 12-13.
Cégjegyzékszám: 14-09-316589
Nyilvántartásba vevő bíróság megnevezése: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 26535911-2-14
Egészségügyi szolgáltatói azonosító: 516642
Nyilvántartásba vevő hatóság megnevezése: Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Telefonszám: 06.85.888.852
E-mail: modszertanikozpont@neka.hu

5. ÉRINTETTI JOGOK, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, hozzájá-rulása visszavonását, az adatkezelés korlátozását valamint élhet adathordozási- és tilta-kozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, az adatkezelő fenti elérhetőségein, illet-ve ügyfélszolgálata útján.
 
Tájékoztatáshoz való jog:
Az érintett kérelmére a NEKA-MK megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
 
Az érintett hozzáféréshez való joga:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.
A NEKA-MK az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett ren-delkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az admi-nisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a NEKA-MK elektronikus formában szolgáltatja.
A tájékozódáshoz való jog írásban a Bevezetésben, illetve a 4. pontban megjelölt elérhe-tőségeken keresztül gyakorolható. 
Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazo-nosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.
 
Helyesbítés joga:
Az érintett kérheti a NEKA-MK által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok he-lyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
 
Törléshez való jog:
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a NEKA-MK indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatke-zelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatá-sok kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyil-vánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy sta-tisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett kérésére a NEKA-MK korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek vala-melyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtar-tamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
A NEKA-MK az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoz-tatja.
 
Adathordozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsá-tott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 
Tiltakozás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges keze-lése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érin-tett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesz-téséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból a NEKA-MK nem kezeli.
 
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, ideértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkeze-lésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés 
a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdeké-ben szükséges;
b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
 
Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás vissza-vonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűsé-gét.
 
Eljárási szabályok
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezé-sétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem ösz-szetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítha-tó. 
A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érin-tett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül meg-adásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintet-tet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A NEKA-MK a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítés-ről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igé-nyel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 
Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett ren-delkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az admi-nisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektro-nikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.
 
Kártérítés és sérelemdíj:
Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként va-gyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.
Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfel-dolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges fele-lősséggel tartozik a teljes kárért.
Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.
 
Panasz az adatvédelmi auditornál:
Amennyiben a NEKA-MK adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon adat-védelmi auditorunkhoz: www.ppos.hu/audit
 
Bírósághoz fordulás joga:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása sze-rint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével kapcsolatosan indított per illetékmentes.
 
Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
 
Copyright: PPOS Dr. Kulcsár Zoltán. Minden jog fenntartva. 
Adatvédelem - http://www.ppos.hu